Kandidaat

Waarom is Frank kandidaat

>>

Niets doen is… euh… niets. Als kersverse kandidaat voor de verkiezingen in onze gemeente kijk ik met verbazing naar de opkomende verkiezingskoorts en de vreemde territorium- en profileringsdrang van kandidaten en sympathisanten. Het lijkt wel een politieke invasie als je naar activiteiten in onze gemeente wenst te gaan. Iedere partij heeft zijn territorium opgeëist en staat in groepjes bij elkaar.

Die drang, die koorts, wordt pas echt zichtbaar op de sociale media… Daarom tracht ik het wat ludieker aan te pakken. Het zijn immers de mensen van onze gemeente die centraal dienen te staan en niet de politieker. Durven spotten met mezelf (en anderen) is mijn manier om te relativeren. En hopelijk helpt het om de politieke ego’s te temperen.

10989235_10153174303339660_6407005421724723446_n

Uiteraard ben ik me bewust van het feit dat er meer nodig is om politieker te worden en te zijn. Om het te worden moet je de inwoners van onze gemeente overtuigen van je visie. Of zoals sommigen dit aanpakken; de “populaire” spelen. Om politieker te “zijn” moet je klare taal spreken, je beloftes nakomen, je dossiers kennen, en tussen de mensen staan.

En toch is iedereen wel een beetje politicus. We verdedigen, elk op onze manier, onze belangen of de belangen van een grotere groep in een actie- of buurtcomités, binnen advies- en andere raden, verenigingen, in werkgroepen en ouderen- of jeugdorganisaties, … . We delen hierbij ons enthousiasme, engagement en goesting om de zaken in handen te nemen. Dit zijn ook voor mij de elementen die aanzetten om vanuit mijn “No-Nonsense” aanpak het verschil te maken voor de meer dan 40.000 inwoners van onze gemeente.

10

Wie is Frank?

Frank De Clerck, getrouwd met Ilse, papa van Aagje, Jitse en Silke en zoon van Paul en Jetje.
Geboren en getogen in de levendige Saviowijk. Geëngageerd in verschillende verenigingen.
Van opleiding kok en deze passie draag ik graag uit als kookouder op kamp en bij etentjes van de jeugdbewegingen.

Ook ziekenzorg Groot-Bijgaarden en het Lentefeest konden jaren op mijn kook-enthousiasme rekenen.
Door blessures sta ik even aan de kant in de volley van Groot-Bijgaarden, maar de wens is om snel terug op het veld te staan.

CD&V

>>

CD&V

…staat voor een beleid dat goed is voor wie sterk is, en sterk voor wie niet meekan. Dit impliceert stimulansen en mogelijkheden voor de sterken en ondersteuning voor de mensen die moeilijk meekunnen.

…kiest voor een politiek die niet zoekt naar zondebokken, maar naar oplossingen.

…kiest voor veilige en leefbare wijken, naar een warme thuis van en voor iedereen.

…wil actief het verenigingsleven stimuleren van jong tot oud.

…doet dit allemaal met respect voor mekaar, ongeacht kleur, gender of overtuiging.

CD&V staat dus voor een samenleving waar iedereen mee is en stelt de mens in al zijn eigenheid centraal.

NO-NONSENSE

Neen, dit is geen loze slogan, dit is wie ik ben. Engagement is doen wat je zegt, met veel enthousiasme en niet bang om tegen de muur te lopen.

Onnozel, naïef, … misschien wel. Maar ik geloof in dit engagement, in samen de uitdagingen aan te gaan. Voor een sterkere “ik” hebben we meer “wij” nodig.

Nummer 1

Onze veiligheid

Nooit plaats tekort voor de Dilbekenaren in kinderopvang en onderwijs.

Speelruimten, sportinfrastructuur, vrije tijd en cultuur

Efficiënter, duurzamer en veiliger zijn de sleutelwoorden van onze mobiliteit.

Nog meer middelen voor onze verenigingen

Streven naar kwaliteitsvolle buurten waarin mensen zich thuis voelen

En wat nog?

Op de eerste plaats wens ik toch mijn vrouwke en onze drie kinderen te bedanken mij de kans te geven om mij binnen te CD&V te engageren. Het (soms)moeilijke evenwicht tussen werk, politiek en vrije tijd vraagt van mijn gezin toch wel wat inspanningen. Daarom eerst en vooral een bedankje richting mijn zoetje, Silke, Jitse en Aagje

Het is in de eerste plaats de taak van de gemeente om de veiligheid van de burgers te waarborgen.

De wijkagent staat vooraan. Hij staat dicht bij de mensen en is het gezicht van de politiediensten. Hij heeft zowel een bemiddelende als een preventieve rol. Zijn of haar rol kunnen we versterken door op regelmatige basis bewonersvergaderingen per wijk te organiseren. Zo kan de wijkagent in dialoog treden met de mensen. De politie moet voldoende middelen krijgen om deze wijkwerking verder uit te breiden.

Versterken van de sociale cohesie en burgerparticipatie. Door actief te investeren in meer samen-leven in plaats van gewoon samen-zijn. Door in te zetten op initiatieven zoals actieve buurtwerking en sterke verenigingen kunnen we het wij-gevoel in onze gemeente nog versterken. Ik geloof dat nieuwe technologieën hierin een belangrijke rol kunnen spelen.

Voldoende kinderopvang  in kinderdagverblijven en scholen tijdens vakantieperiodes en bij voor- en naschoolse opvang. Zo kunnen alle  jonge Dilbeekse gezinnen de kans krijgen om hun kinderen kort bij hun woon- of werkplaats te laten spelen en leren.

Ik wil inzetten op wijkschooltjes die de sociale wijkwerking versterken. We moeten streven naar een betere samenhang tussen sport en school door een actief beleid dat er op gericht is om kinderen meer en beter te laten sporten. Door kinderen via de school meer en beter te doen sporten door een actief beleid en een betere synergie tussen sport en school.

De jeugd maar ook de jeugdige ouderen en de oudere jeugdigen hebben nood aan ruimte om te spelen, te fuiven, te relaxen, te studeren, te sporten, … Het huidige beleid is goed en heeft al veel veranderd, maar we kunnen nog zoveel meer; een duidelijk uitgewerkt fuifzalen beleid, flexibele logistieke steun, materiaal en faciliteiten ter beschikking stellen, en een pro-actieve ondersteuning van sociale en culturele organisaties. Dit laatste door bijvoorbeeld door het subsidiebeleid te vereenvoudigen en nog meer in te zetten op vorming.

Sportinfrastructuur; Er is veel potentieel in Dilbeek op vlak van sportinfrastructuur. Maar deze infrastructuur dient meer en vooral beter benut te worden. De meerwaarde van geïntegreerde projecten, zoals de plannen rond het recreatiecentrum in Itterbeek en Caerenberg in Schepdaal of de heroriëntatie van Plankenveld dienen als voorbeeld voor een beter gebruik van de aanwezige infrastructuur.

Speelruimtes; Kinderen de kans geven buiten, op straat en in het groen te spelen. Met daarnaast ook voldoende, goed onderhouden speeltuinen en –plekken, geïntegreerd in de wijk en bovendien multifunctioneel. Zodat kinderen, ouders en buurtbewoners een plek vinden om samen te komen en samen te zijn. Ook jongeren hebben recht op plekken waar zij “jong kunnen en mogen zijn”, zonder dat zij het gevoel hebben als storend te worden ervaren.

Cultuuraanbod; Het huidig kwaliteitsvol cultuuraanbod kan nog versterkt worden door in te zetten op cultuur met een kleine “c”: cultuur die verrijkend is voor kinderen. We moeten de samenwerking bevorderen tussen scholen en verenigingen zodat meer inwoners hun weg naar cultuur vinden.Het samenwerken met de scholen en verenigingen dient versterkt te worden, en liefst geïntegreerd in lessen en werkingen.

Vakantieaanbod; Er worden in Dilbeek tal van activiteiten georganiseerd. Activiteiten die vaak een meerwaarde bieden in de vrije tijd van jong en oud. Dit aanbod wordt vaak door vrijwilligers gemaakt. Men zou op een efficiënte manier een overzicht en toegang moeten krijgen van het totale aanbod aan activiteiten. Hiaten, in tijd en qua activiteiten kunnen opgevuld worden door de gemeente. De gemeente kan volgens mij een actieve rol spelen om de eventuele hiaten op te vullen, zowel op vlak van activiteiten als in tijd.

Ons gezamenlijk mobiliteitsgedrag moet efficiënter, duurzamer en veiliger. We raken niet aan de keuzevrijheid van transport, maar er moeten wel volwaardige alternatieven voorhanden zijn die op elkaar zijn afgestemd. Alleen op deze manier kunnen we het gebruik van alternatieve vervoersmiddelen stimuleren. Het verhogen van parkeercapaciteit bij bus, trein en tramhaltes. Het uitbreiden van bewaakte fietsstallingen. Het beschermen en promoten van de trage wegen en het zorgen voor een veilige verbinding door voldoende fietspaden en fiets corridors. Conflictloze, onkruidvrije en veilige voetpaden bruikbaar voor kinderwagens, rollators, voetgangers en rolstoelen. Uiteraard zijn ook kwaliteitsvolle wegen en veilige en vlotte kruispunten noodzakelijk om een vlotte ontsluiting van de woonzones te verzekeren. Snelheidsremmers op sommige locaties, aanpakken van de zwarte kruispunten, en het vermijden van sluipverkeer zorgen voor een betere verkeersveiligheid.

Een actieve vereniging werking is enerzijds een antwoord op de vereenzaming en de verzuring van onze medebewoners. Anderzijds is het de plaats waar onze kinderen en jeugd op een positieve manier met zichzelf, met elkaar en met anderen kunnen (leren) omgaan. Het is een van de fundamenten voor een goede samenleving. Verenigingen beter laten samenwerken, betere facilitaire ondersteuning en het uitbouwen van een flexibele verhuurdienst kunnen dit ondersteunen. De vrijwilligers die dit alles mogelijk maken kunnen we helpen door opleidingen en logistieke ondersteuning.

Een huis kan alleen maar een thuis worden als het zich in een aangename buurt bevindt. Daarom dienen we te streven naar interactieve en duurzame buurten die letterlijk en figuurlijk zuurstof bieden. Dat betekent onder andere het inzetten op voldoende kwaliteitsvolle publieke ruimte waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Een pertinente vraag die in elk nieuw ontwerp zou moeten gesteld worden is: “Wat is de meerwaarde van het gebouw of project voor de gemeenschap?” Is er een gezonde mix tussen de verschillende sociale profielen in een dergelijk woonproject.

De aanwezigheid van de auto heeft een grote impact op de leefbaarheid van onze buurten. Door verstandig in te zetten en buurten autoluw te maken, winnen we publieke ruimte terug voor ontmoetingen en creëren we buurten waar kinderen opnieuw op straat kunnen spelen.

Onze mensen hebben het recht om tot aan het eind van hun leven in hun thuisomgeving te wonen. Afhankelijk van de noden van onze inwoners, moet dit niet noodzakelijk in dezelfde woning te zijn. Daarom is er nood aan een woonbeleid dat meer geïntegreerd is met het zorgbeleid, waarbij ouderen en andere personen met een zorgnood de kans krijgen aangepast te wonen in hun eigen buurt.

Ik heb een droom, ik droom van een warm en bruisend Dilbeek. Vanuit verschillende verenigingen en organisaties, mee ondersteund door onze ondernemingen en de gemeentediensten. Een Dilbeek dat resoluut, met inspraak van zijn inwoners, kiest voor oplossingen voor zijn inwoners en die oplossingen ook snel en budgetvriendelijk kan realiseren.

ervaring

Frank Business

>>

Business Intelligence Director

2017 - current

Verantwoordelijk voor business analyses en toepassingen. Lead in business excellence programma. Verantwoordelijke opstartteam, lead bij technische projecten.

Senior Project Leader

2016 - 2017

Verantwoordelijk voor het opstartteam en het commercieel supportteam, lead bij technische, operationele en commerciële projecten. Verantwoordelijk bid calculatie en pricing.

C-FAST Director

2014 - 2016

Verantwoordelijk voor het operationeel support team, operationele controlling en het facilitair segment. 
Begeleiding van het intern veranderingsproces
Lid van het leadershipteam

Operations Director B&I

2010 - 2014

Verantwoordelijk voor de sector B&I en het  facilitair segment
Lid van het directiecomité

Key Account Manager

2009 - 2010

Beheer van strategische klanten uit de sector B&I in direct report directie.

District Manager

2002 - 2009

Operationele, commerciële en financiële verantwoordelijkheid voor de cateringactiviteiten in een aantal B&I vestigingen.

Operation Support and Consulting

2002

Interne audits voor de sector B&I, kost– en kwaliteitscontrole.

Unit Manager

2000 - 2002

Verantwoordelijke voor twee cateringfaciliteiten 

Chef Gerant

1998 - 2000

Chef kok voor de sector B&I